Còn ai mà thích nghề Nông nữa?

Anh Bạn tôi nói: Phải tìm hướng mới để làm! Tôi nghĩ: Trên thế giới này, bốn phương, tám hướng, và rất nhiều đường chi chít, chằng chịt rồi, sao phải nghĩ làm gì? Làm nghề Nông đi... sẽ mệt lắm, đừng tập Gym nữa...

"CÒN AI MÀ THÍCH NGHỀ NÔNG NỮA?"
---
Ruộng đồng trống rỗng lại bỏ không,
Chẳng ai còn thiết cấy với trồng.
Không còn cắm cúi nghề nông nữa.
Chỉ thích Face và chụp Post thôi...
---
Lê Nam